Acțiunea cheie KA1 – Proiect de mobilitate în domeniul învățământ profesional și tehnic (VET) — 2017 – 2018

 Jurnalul proiectului – link: aici

 Galerie foto din timpul stagiului de formare – link: aici

 Diseminare – link: aici

 Produsele proiectului – link: aici

 Despre proiect:

Anunț concurs de selecție

Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei organizează, concurs de selecție a participanților în mobilitatea de formare profesională prevăzută în proiectul cu titlul Antreprenoriat și web design, elaborat şi implementat de către Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul programului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională (VET).

 • Perioada de implementare a proiectului: 2017-2018
 • Perioada mobilităţii: 05 – 23 februarie 2018, Granada, Spania
 • Locuri disponibile: 16 + 2 rezerve
 • Locul de desfăşurare a mobilităţii: Desarrollo Web și DSI Spain din Granada, Spania
 • Partener intermediar: MEP Europrojects Granada, Spania

 Calendarul concursului de selecţie

25.10.2017 – 07.11.2017 Depunerea dosarelor de candidatură
08.11.2017 Verificarea și validarea dosarelor de candidatură
09.11.2017 Desfășurarea concursului la Informatică
Afișarea rezultatelor
10.11.2017 Desfășurarea interviului
Evaluarea C.V.-ului
Evaluarea recomandării
Afișarea rezultatelor
13.11.2017 Desfășurarea concursului la limba engleză (scris și oral)
Evaluarea scrisoare de intenție
Afișarea rezultatelor
14.11.2017
Ora 9 – 12
Primirea contestațiilor
14.11.2017
Ora 12 – 14
Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
Criteriul Indicatori de evaluare Punctaj
Competenţe profesionale de specialitate Testare scrisă de specialitate Maximum 100 p.
Competențe lingvistice Proba scrisă – limba engleză
Probă orală – limba engleză
Maximum 100 p.
Maximum 100 p.
Motivație pentru participarea la un proiect de mobilitate pentru învățare Interviu în limba română
Evaluarea scrisorii de intenție
Maxim 20 p.
(10 p./evaluator)

Maxim 20 p.
(10 p./evaluator)
Performante şcolare obţinute de candidat (rezultate şcolare, participări la olimpiade şi concursuri şcolare) Evaluarea CV-ului şi a documentelor anexate Conform fișei de evaluare
Calităţi morale şi de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă, autoevaluare, diseminare, valorificare rezultate proiect. Evaluare Recomandare dată de profesorul diriginte Conform fișei de evaluare

Detalii despre concurs

a)
 Criterii de eligibilitate folosite la înscriere

 • elev din clasa a XI-a A, profil real, specializarea matematică-informatică
 • rezultatele la învăţătură şi minim media 10 la purtare în anul şcolar precedent
 • gradul de disponibilitate şi motivaţia pentru implicarea în proiect
 • abilităţi de comunicare în lb. engleză, nivel minim A2
 • abilități de lucru în echipă
 • starea de sănătate bună
 • acordul părinților pentru participarea la proiectul de mobilitate

b)
 Conținutul dosarului de candidatură

 • cerere de înscrirere (anexa 1)
 • acord părinte (anexa 2)
 • scrisoare de motivație (anexa 3)
 • CV format Europass (link aici)
 • copie după actul de identitate
 • diplome, premii, certificate obținute atașate la CV care să atesteze rezultatele la învățătură, olimpiade, concursuri, activități/proiecte de voluntariat
 • recomandarea dirigintelui
 • adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate
Anexa 1, 2, 3 și 4 se ridică de la secretariatul școlii

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii decât cele prevăzute (grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă emoţională etc.)

Detalii despre concurs

 1. Test disciplină de specialitate Informatică – proba practică/scrisă – data: 09.11.2017, ora 14, cabinetele de informatică.

  Bibliografie: Pavel Florin Moraru – “Informatică pentru liceu şi bacalaureat”, Editura Donaris Tudor Sorin – „Informatică – Manual pentru clasa a XI-a”, Editura L&S Infomat (link tutorial C++ aici)
 2. Interviu privind prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect – data: 10.11.2017, ora 14, sala 2, parter.

  Bibliografie: afișul și pliantele de promovare ale proiectului
 3. Test în limba engleză – Conversație în limba engleză + test scris - data: 13.11.2017, ora 14, sălile 2 și 3, parter.

  Bibliografie: Intermediate Language Practice: English Grammar and Vocabulary, autor Michael Vince Material auxiliar: culegere ENGLISH GRAMMAR IN USE, autor Raymond Murphy, editura Cambridge Press
 • Probă la limba engleză – test scris de 60 de minute urmat de conversaţie orală. Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen oral. Se va avea în vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2 conform cadrului european.
 • Probă practică de atestare a competenţelor profesionaleInformatică – test practic de 90 de minute. Vor fi testate cunoştințele de specialitate pe baza unui probe practice din capitolul Structuri de date
 • Interviu – motivaţia elevului de a participa la mobilitate, aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale, cunoştinţele despre ţara gazdă
Data afişării la sediul unităţii şcolare şi pe site-ul propriu: www.cnavramiancu.ro, 25.10.2017

Comisia de selecție:

 • Responsabil de proiect/Responsabil cu selecția: prof. Andru Cristian Adrian
 • Evaluatori:
  • prof. Bara Adela
  • prof. Crișan Simona
  • prof. Coroiu Emanuel
  • prof. Gabor Adriana
  • prof. Frai Cornelia
  • prof. Niculae Alina
  • prof. Zaha Mihaela
Director,
prof. Andru Cristian Adrian

Anunţ de câştigare a proiectului

Începând cu data de 28.08.2017, Colegiul Național ”Avram Iancu” derulează în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul ”Antreprenoriat și web design”, proiect nr. 2017-1-RO01-KA102-036919, finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate în domeniul Învățământ profesional și tehnic cu un buget în valoare de 42,040 euro.

Prin acest proiectul de mobilitate se urmăreşte dezvoltarea competenţelor digitale, a aptitudinilor, abilităţilor practice specifice mediului de programare şi design web care să permită elevilor crearea unor produse finale în acord cu cererea mediului de afaceri pentru pagini web, asigurând creşterea inserţiei participanţilor pe o piaţă a muncii foarte competitivă şi dinamică, bazată pe aplicaţii.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la competențele și conținuturile vizate prin participarea efectivă la stagiul de formare a celor 16 participanți:

 1. Dezvoltarea competenţelor practice de bază cu finalitate în designul şi crearea paginilor web folosind limbaj HTML
 2. Dezvoltarea competenţelor practice de creare și utilizare a foilor de stil CSS în vederea dezvoltării de pagini web și de optimizare a site-urilor pentru motoarele de căutare
 3. Dezvoltarea spiritului antreprenorial în context internaţional şi dezvoltarea personală prin creşterea încrederii de sine
 4. Îmbunătăţirea competenţele interculturale prin creşterea capacităţii participanţilor de a înţelege o altă cultură, diferită de cea din România şi a conceptului de cetăţenie europeană

Proiectul se va implementa în perioada 28.08.2017 – 27.08.2018 și are ca grup țintă un număr de 16 elevi din clasa a XI-a de la profilul real, specializarea matematică-informatică.

Stagiul de pregătire practică se va desfășura de durata a 3 săptămâni și se va derula în cadrul organizațiilor de primire DesarrolloWeb și DSI Spain din Granada, Spania cu ajutorul organizaţiei intermediare – MEP Europroject Granada SL. Activităţile de formare vor fi integrate în activitatea de zi cu zi a firmelor.


 Rezultate finale:
 Rezultate evaluare informatică:
 Rezultate interviu:
 Recomandare:
 Rezultate evaluare CV:
 Rezultate probă limba engleză:
 Cerere de înscriere:
 Fişă de evaluare pentru selecţia elevilor:
 Documente disponibile: