Prezentare proiect – Edu-competențe digitale pentru o școală performantă

 Link-uri
 • Link lansare proiect (ovidan.ro): aici
 • Link lansare proiect (Crisana): aici

Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare

EDU-COMPETENȚE DIGITALE PENTRU O ȘCOALĂ PERFORMANTĂ
Beneficiar: Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei
Nr. proiectului: 2017-1-RO01-035885
Grant de finanțare: 15.840 euro
Perioada de implementare 2017-2018

Pentru a accesa diferite secțiuni, apăsați unul dintre butoanele de mai jos:

 Prezentare proiect (PPTx), vizualizare via Google Slides

Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare

Începând cu data de 01.09.2017, Colegiul Național ”Avram Iancu” derulează în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul ”Edu-competențe digitale pentru o școală performantă”, proiect nr. 2017-1-RO01-KA101-035885, finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare cu un buget în valoare de 16,960 euro.

Proiectul ”Edu-competențe digitale pentru o școală performantă” se încadrează în tema educației digitale, acesta răspunde nevoilor de formare a cadrele didactice în achiziția de competențe digitale noi și structurarea celor deja existente, precum și îmbunătățirea actului didactic și a lucrului cu elevii.

Proiectul se va implementa în perioada 01/09/2017 – 31/08/2018 și are ca grup țintă un număr de 8 cadre didactice titulare la școala noastră care vor participa la cursuri de formare la nivel european, urmărindu-se următoarele obiective:

 1. formarea de competențe digitate cu grad diferit de complexitate,la 8 cadre didactice prin participarea la cursuri de formare furnizate de organizații europene acreditate în educația adulților
 2. dobândirea de competențe de către cei 8 profesori în vederea îmbunătățirii pregătirii teoretice și profesionale a peste 500 de elevi, materializate în elaborarea și utilizarea unor materiale și demonstrații didactice
 3. transferul competențelor către restul personalului didactic din instituție,prin asumarea rolului de formatori și susținerea a 4 sesiuni de multiplicare și valorizare a experienței de formare
 4. elaborarea și implementarea a cel puțin unui nou parteneriat strategic școlar și eTwininng
 5. dezvoltarea capacității de a pune în valoare resursele și alternativele de spațiu în proiectarea secvențelor didactice și în planificarea investițiilor de infrastructură
Mobilitățile finanțate în cadrul proiectului se vor derula în colaborare cu următorii furnizori de formare:
 • EUROPASS Centro Studi Europeo, Florența, Italia
 • Intercultural Association Mobility Friends (I.A.M.F.), Barcelos, Portugalia
 • iDevelop, Sevilla, Spania
 • eduKarjala, Joensuu, Finlanda

Una dintre țintele strategice ale școlii noastre care se regăsește în PDI-ul este ”Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională si participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare prin participarea la cursuri de formare locale, naţionale şi europene.” De aceea, ne așteptăm ca succesul proiectului să reprezinte un progres în viziunea educațională a școlii noastre pentru asigurarea calității, șanse egale, educație incluzivă și diferențiată, educație pentru excelență, inovație pedagogică.

Anunț concurs de selecție

Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei organizează, concurs de selecție a participanților la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului „Edu-competențe digitale pentru o școală performantă” în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 1, Proiecte de mobilitate – Educație școlară.

 • Perioada de implementare a proiectului: 2017-2018
 • Locuri disponibile: 8 (opt), 2 participanți/curs
 • Cursurile/locația/perioada:
  1. ”Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools” – Florența, Italia, perioada: 13/11/2017 - 18/11/2017
  2. ”New Technologies in the Classroom: audio and multimedia tools” — Barcelos, Portugalia, 20/11/2017 – 25/11/2017
  3. ”ICT: Learning by Doing” — Sevillia, Spania, 22/01/2018 – 26/01/2018
  4. ”New learning environments – What kind of schools we should build in a future?” — Joensuu, Finlanda, august 2018

 Calendarul concursului de selecţie

04.09.2017 – 08.09.2017 Depunerea dosarelor de candidatură
11.09.2017 Verificarea dosarelor de candidatură (existență documentelor solicitate la dosar)
12.09.2017 Validarea dosarelor
14.09.2017 – 15.09.2017
Evaluarea dosarelor candidaților:
C.V.-ul → 20 p.
Scrisoarea de intenție → 20 p.
18.09.2017
Proba practică – competențe digitale
19.09.2017
Test cu itemi standardizați – competențe lingvistice în limba engleză
20.09.2017
Interviu în limba engleză pe baza scrisorii de intenție → 60 p.
20.09.2017
Publicarea rezultatelor
21.09.2017
Depunere contestații
Soluționare contestații
Publicare rezultate finale

Detalii despre concurs

a)
 Criterii eliminatorii de selecţie a cadrelor didactice

 • dosarul complet
 • probă practică – competențe digitale (declarat admis/respins)
 • probă scrisă (test cu itemi standardizați) - competențe lingvistice în lb. engleză (declarat admis/respins)
 • interviu în limba engleză pe baza scrisorii de intenție

b)
 Conţinutul dosarului de candidatură - cadre didactice

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:

 1. cerere adresată Comisiei de selecție - semnată și datată de participant (Anexa 1)
 2. un CV care să cuprindă și documente justificative privind: implicarea în activitățile din cadrul altor proiecte, finalizarea unor cursuri, implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii (link aici)
 3. scrisoare de intenție în care să descrie cursul ales,competențele pe care doresc să le dobândească și felul în care consideră că le vor pune în practică la întoarcere,în relație cu disciplina predată
 4. copie după certificat/diplomă/adeverinţă:competenţe lingvistice (engleză-min. A2 conform Cadrul European de referință pentru limbi) și digitale (minime)

Notă: În cazul în care rămân locuri fără candidat, ele se vor distribui candidaților admiși, care vor alege în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, într-o ședință comună. În cazuri excepționale, un profesor titular poate fi înlocuit cu unul suplinitor.


Metodologia de selecție a cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de formare ”EDU – Competențe digitale pentru o școală performantă”

1.
 Dispoziții generale

Art.1. Prezenta metodologie este elaborată de către Colegiul Național ”Avram Iancu” Stei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu prevederile formularului de candidatură pentru care a fost aprobat proiectul.

Art.2. Scopul metodologiei este de a prezenta modul de selecție a cadrelor didactice care vor participa la cursurile de formare și vor desfășura activitățile asumate în cadrul proiectului.

Art.3. Etapele selecției sunt următoarele:

 • Anunțul selecției
 • Înscrierea candidaților prin depunerea dosarului de concurs care cuprinde: cerere de înscriere (anexa 1), scrisoare de intenție, CV Europass, documente suport care să certifice/adeverească pregătirea de specialitate (TIC-IT, lingvistică – de comunicare în limba engleză), copie CI, declarație angajament (valabilă în eventualitatea selectării).
 • Verificarea eligibilității cadrelor didactice/dosarelor depuse
 • Evaluarea dosarelor depuse
 • Probă scrisă de limba engleză
 • Proba practică de utilizare a calculatorului
 • Interviu în limba engleză pe baza scrisorii de intenție
 • Anunțarea rezultatelor selecției

Art.4. Anunțul va fi prezentat în cadrul ședinței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2017 și afișat în cancelarie. Anunțul se va publica și pe site-ul școlii: www.cnavramiancu.ro

Art.5. Condiții de eligibilitate:

 1. Orice cadru didactic, titular al Colegiului Național ”Avram Iancu” Ștei , indiferent de specialitate, este eligibil pentru a participa la cursuri în cadrul proiectului
 2. Un cadru didactic poate participa în cadrul proiectului la un singur curs de formare
 3. Dosarul cadrului didactic care nu îndeplinește condițiile art.5.(2) se admite pentru evaluare dacă pentru curs nu sunt înscriși minim alți 2 profesori eligibili potrivit art.5.(2), indiferent de specialitate

Art.6. Criterii de selecție – condiții generale:

 • Cunoştinţe de limba engleză
 • Competenţe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale demonstrate prin activitatea didactică și prin participarea/absolvirea de cursuri de specialitate
 • Cunoştinţe de utilizare a internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică
 • Bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi instituţională/organizaţională
 • Interes pentru implementarea unor metode noi, inovative de predare-învățare

Art.7. Probele de concurs:

 • Test scris și interviu de limbă engleză
 • Test de utilizare a calculatorului
 • Interviu în limba engleză

Art.8. Datele de concurs vor fi stabilite de către comisia de selecție și afișate, cu cel puțin 2 săptămâni înainte la avizierul din Sala profesorală, la fel și bibliografia pentru fiecare probă de concurs.

Art.9. Pentru fiecare curs vor fi selectate și declarate admise 2 cadre didactice care obțin la evaluare cel mai ridicat punctaj.

Art.10. Concursul de selecție va fi organizat într-o singură sesiune pentru toate cursurile, conform Calendarului de selecție cuprins în anunțul de selecție.

2.
 Coordonarea, organizarea și desfășurarea procesului de selecție

Art.13. Coordonarea selecției este realizată de o Comisie de selecție alcătuită din profesori ai școlii.

Art.14. Comisia de selecție va fi formată din:

 • Președinte – responsabilul cu selecția cadrelor didactice
 • 4 membri evaluatori – 2 profesori de Informatică și 2 profesori de Lb. engleză.

Unul dintre membri evaluatori va fi și secretarul comisiei; desemnarea secretarului va fi făcută de președintele comisiei și va fi consemnat în raportul final al Comisiei de selecție.

Art.16. Principalele atribuții ale Comisiei de selecție sunt:

 • Anunță selecția prin postarea anunțului la avizierul sălii profesorale
 • Oferă potențialilor candidați informații cu privire la procedura de selecție
 • Stabilește graficul de organizare și desfășurare a selecției
 • Primește dosarele de concurs și le înregistrează
 • Stabilește eligibilitatea cadrelor didactice/dosarelor depuse
 • Evaluează dosarele eligibile și stabilește lista finală a persoanelor selectat
 • Întocmește un raport privind procesul de selecție

Art.17.

 1. Toți membrii comisiei au drept egal de punctare.
 2. Persoanele implicate în evaluarea dosarelor de concurs, vor respecta următoarele reguli:
  • Își exercită atribuțiile cu responsabilitate, onestitate, corectitudine și bună-credință.
  • Vor evalua în baza criteriilor de eligibilitate și de selecție stabilite
  • Vor fi obiectivi în evaluare
  • Vor păstra confidențialitatea pe toată durata evaluării
  • Vor asigura transparența deciziilor privind selecția
  • Vor respecta procedurile și termenele stabilite

3.
 Dispoziții finale

Art.18. În termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea selecției cadrelor didactice, Comisia de selecție va întocmi un raport care va trebui să cuprindă:

 • Data și locul desfășurării sesiunii de analiză/evaluare a dosarelor de concurs
 • Componența comisiei
 • Lista cu rezultatele evaluării

Art.19. Dosarele de participare la concursul de selecție, documentele Comisiei de selecție semnate de toți membrii, raportul comisiei și listele finale, fac parte din documentația proiectului, vor fi gestionate conform deciziei echipei de proiect și arhivate conform prevederilor legale.

Comisia de selecție:

 • Responsabil selecție: prof. Gavriș Cristian
 • Prof. Informatică: Bara Adela, Grama Mioara
 • Prof. de Lb. Engleză: Frai Cornelia, Purza Maria
 Documente tip imagine disponibile: