KA2 – prezentare proiect

 Link-uri
 • Link lansare proiect (ovidan.ro): aici
 • Link lansare proiect (Crisana): aici

Pentru a accesa diferite secțiuni, apăsați unul dintre butoanele de mai jos:

 Prezentare proiect (PPT), vizualizare via Google Slides

Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli)

Anunț – Concurs de selecție a participanților – în atenția elevilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani

Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei organizează concurs de selecție a participanților în activitatea transnaţională de predare/formare/învăţare în cadrul proiectului ”Stay in school, your job will be cool” implementat de către Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice.

 • Perioada de implementare a proiectului: 2016-2018
 • Locuri disponibile: 4 titulari + 2 rezerve
 • Perioada mobilităţii: 23-27 aprilie 2018
 • Locul de desfăşurare a mobilităţii: Zdana, Slovacia

 Calendarul concursului de selecţie

06.03.2018 – 13.03.2018 Depunerea dosarelor de candidatură
14.03.2018 Evaluarea şi validarea dosarelor de candidatură (existența documentelor solicitate la dosar)
15.03.2018
Ora 14–18
Desfăşurarea concursului la limba engleză (scris şi oral)
16.03.2018
Ora 14–18
Desfășurarea interviului din 5 întrebări
Evaluare C.V.-ului
Evaluare Recomandare
Afişare rezultate
20.03.2018
Ora 9–12
Ora 14–15
Primirea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

Detalii despre concurs

a)
 Criterii de eligibilitate folosite la înscrierea elevilor

Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii doar dacă candidatul întrunește condițiile de eligibilitate:

 1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani
 2. Nu au beneficiat de o altă mobilitate în cadrul acestui proiect
 3. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit
 4. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor
 5. Media la purtare 10
 6. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte
 7. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV)
 8. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie

b)
 Criterii de selecţie a candidaţilor

 • Recomandarea
 • Competenţe de limba engleză, minim nivel A2 – test și probă orală
 • Interviul
 • Performanţe şcolare obţinute rezultate din analizarea CV-ului

Notă: În caz de egalitate de punctaj în urma susținerii probelor, criteriul de departajare este ca elevul să facă parte dintr-un grup dezavantajat (acte doveditoare).

c)
 Conţinutul dosarului de candidatură

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:

 1. Cerere de participare tip adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant (Anexa 1)
 2. CV – model european, în limba română (Anexa 2) (link aici)
 3. Acordul parental preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 3)
 4. Copie după certificatul de naştere sau CI/BI
 5. Recomandare dată de dirigintele elevului – aceasta trebuie să cuprindă: situația la învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. engleză în anul școlar 2016-2017), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate
 6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate
 7. Angajament scris – acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 4)
 8. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 5)
 9. Declarație părinte – rambursare cheltuieli (Anexa 6)

Anexele 1, 3, 4, 5, 6 se ridică de la secretariatul școlii

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii decât cele prevăzute (grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă emoţională etc.)

d)
 Probele de selecţie

Informaţii privind probele de selecţie – elevi

Etapa 1 – verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie
Etapa 2 – organizarea probelor de selecţie

Probele de selecţie

 1. Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de probă orală (conversație).
 2. Interviu - 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaţionare.

Proba de testare a cunoştinţelor de limba engleză

Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen oral. Se va avea în vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2 conform cadrului european.

Interviu

Se va avea in vedere: autoprezentarea elevului, motivaţia elevului de a participa la mobilitate, aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale.

Contestaţii

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise în data de 20.03.2018 între orele 9.00 - 12.00 la secretariatul şcolii. Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este definitivă.

Data afişării la sediul unităţii şcolare: 06.03.2018, ora 12.00
Data afișării pe site-ul scolii: 06.03.2018

 Bibliografie

 1. Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Editura Cambridge (for elementary learners)
 2. www.esl-lounge.com – vocabulary and grammar exercises

Responsabil proiect / Director

 • Prof. Andru Cristian Adrian

Comisia de selecție a participanților:

 • Responsabil selecție: prof. Bara Adela
 • Prof. Lb. engleză: Frai Cornelia, Gabor Adriana
 • Consilier școlar: Tătic Laura